ட்விட்டரில் தொடர

http://twitter.com/moganan

Tuesday, September 15, 2009

தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா..!


தென்னாட்டு பெர்னாட்ஷா..!
எனை ஆளும்
தமிழகத்தின் தலைவாசா..!

காஞ்சிபுரத்து மகராசா
கன்னித்
தமிழ் மொழியரசா..!

அன்புக்கு அணியரசா
பண்புக்கும்
பணிவுக்கும் படியரசா..!

தம்பிக்கு உடைய ராசா..!
கம்பீரத்
தங்க நடை தமிழரசா..!

கணிர் குரல் பேச்சரசா..!
கருத்து
நிறை உரையரசா..!

அண்ணா துரையரசா..!
தம்பிக்கு
என்னாலும் துணையரசா..!

இன்னாளில் பிறந்தராசா..!
நூற்றாண்டை
வென்றுவிட்ட இளவரசா..!

என்னாளும் மறவாத உன்
அன்பை
பெற்றுவிட்டோம் பிறந்தநாள் பரிசா..!No comments: